Ochrana osobných údajov

Všeobecný úvod:

Spoločnosť AI ENGINEERS CROWD, s.r.o. so sídlom 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603
(ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje sú spracúvané s dôrazom na ich bezpečnosť a ochranu a len po dobu, ktorá je
nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu.

Prevádzkovateľa môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať e-mailovou správou
zaslanou na e-mailovú adresu ai@ai-ec.eu, telefonicky na telefónnom čísle +421 908 916 014, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina.

Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov je neustále vyvíjajúci sa proces, môže priebežne
dochádzať k zmenám v informáciách poskytnutých dotknutým osobám – v takýchto prípadoch si
prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť podmienky spracúvania osobných údajov, pričom v prípade
podstatných zmien uskutoční prevádzkovateľ oznámenie na svojom webovom sídle.
V rámci nižšie uvedených odkazov sa môžete oboznámiť s úplným znením jednotlivých
informačných povinností pre stanovené účely spracúvania osobných údajov.

Informačné povinnosti: